ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަމުންނުދާ ވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް

އެންމެފަހުން އަޕްޓޭޑް ކުރެވިފައިވަނީ : 28-11-2017