މެޗްތައް

{{getMatchType(match.match_type)}}

{{match.home.dv_name}}
-
{{match.home_score}}
{{match.away.dv_name}}
-
{{match.away_score}}

ތާރީޙް :{{formatDate(match.time)}} ގަޑި : {{formatTime(match.time)}} ތަން {{match.venue}}

ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް

ރައުންޑް 1

ގުރޫޕް 1

ސްކޫލް މ އ ބ ޕޮއިންޓް
{{teams[data.team][0].dv_name}} {{data.wins}} {{data.draws}} {{data.losses}} {{data.points}}

ގުރޫޕް 2

ސްކޫލް މ އ ބ ޕޮއިންޓް
{{teams[data.team][0].dv_name}} {{data.wins}} {{data.draws}} {{data.losses}} {{data.points}}
ސްކޫލް ސްކޯރ
{{team.dv_name}} {{team.points}}
ދަރިވަރުނަން ސްކޯރ
{{student.dv_name}} {{student.points}}

ޓީމް ލިސްޓް

  • {{team[0].dv_name}}

{{selectedTeam[0].dv_name}}

{{player.dv_name}}

ޕެންޝަން ކުއިޒް

މަޤްސަދު

ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވަން ގަސްތުކުރާ ޕެންޝަން ކުއިޒްގެ މަގްޞަދަކީ ވަޒީފާއަށް ވަންނަ ޢުމުރަށް ދާންވާއިރަށް ދަރިވަރުންނަށް ޕެންޝަން ސްކީމާއިބެހޭ ރަގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ހުރުމެވެ. އަދި ޕެންޝަން އޮފީހާއި ސްކޫލްތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ޕެންޝަން އޮފީހުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ސްކޫލު ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ޕްރޮގަރާމްތަކުގެ އެހީގައި ޢާންމުންނަށް ޕެންޝަނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.

މި ކުއިޒްގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަނާބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މި ކުއިޒްގައި ބޭނުންކުރާ ސުވާލު ތަކާއި އެސުވާލު ތަކުގެ ޖަވާބު ޕެންޝަން ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިނަލް ބުރުގައި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާޢިދާއި ބެހޭ ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ. ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާޢިދު ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު www.pension.gov.mv ން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި ކުއިޒަކީ މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓީ.ވީ.މޯލްޑިވްސްއިން ދުރަށް ދައްކާގޮތަށް ބޭއްވޭ ކުއިޒެކެވެ.

މި ކުއިޒް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ސާނަވީ މަރުހަލާގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށެވެ (ގްރޭޑް 8 ން ފެށިގެން ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް). މި ކުއިޒް މުބާރާތުގައި ސުވާލުކުރެވޭނީ މައިގަނޑު 3 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

ފޮޓޯ

ވީޑިއޯ