މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކުތައް

ހ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި، ވާޖިބުތައް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ދައުރު/މަސްއޫލިއްޔަތު/ވާޖިބުތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިދާރީ އޮނިގަނޑު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ށ. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް

ޚިދުމަތް: އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެވޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ޚިދުމަތް: މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކުތައް:

ނ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ އުސޫލު، ލިބިފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފުސީލު

ޚިދުމަތް: ޝަކުވާ ހުށާހަޅާނެ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ޚިދުމަތް: ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ރ. ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތް

ލިޔެކިޔުމުގެ ބާވަތް: އާންމު ފަރާތްތަކާއި މެންބަރުން  ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް

ބަލަހައްޓާ ގޮތް:  

ބ. ޕެންޝަން އޮފީހުން ގެންގުޅޭ/ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތާއި، އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާލޫމާތުގެ ބާވަތް އަދި މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓް 

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ޕެންޝަން ސްކީމުތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު 

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނު/ ގަވާއިދު/ޕޮލިސީ

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު 

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: 

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އާންމު މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: 

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ފަންނީ ލިޔުންތައް

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: 

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ރިފަރެންސް  

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާތު: ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝާއިޢު ކުރާ ލިޔުންތައް

މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:


ޕެންޝަން އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މުހިންމު މައުލޫމާތު: ޕެންޝަނަރުންނާއި ޕެންޝަން ސްކީމުތަކުގެ ބައިވެރިންގެ މައުލޫމާތު 

މައުލޫމާތަށް އެދޭނެ ގޮތް:

ޕެންޝަން އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މުހިންމު މައުލޫމާތު: ވަޒިފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައުލޫމާތު 

މައުލޫމާތަށް އެދޭނެ ގޮތް:

ޕެންޝަން އޮފީހުން ބަލަހައްޓާ މުހިންމު މައުލޫމާތު: މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު

މައުލޫމާތަށް އެދޭނެ ގޮތް:

ޅ. އިސްވެރިންނާއި، ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި އެދާއިރާގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތް

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

އިސްވެރިން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ކ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް

ޤާނޫން/ގަވާއިދު/އުސޫލުތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކުތައް:

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

އ. ރައްޔިތުންނަށް އަސަރުކުރާނެ ނިންމުންތަކުގެ ތަފްސީލު

ޤާނުނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު ތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު

ނިންމުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް:

ނިންމުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް (ޕޭޖު 32،33،34)

ވ. ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައި ބާރު ފޯރުވާނެ ގޮތް

މައުލޫމާތު ހޯދައި/ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން:

 މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: 

މ. ބަޖެޓާއި ކުރަން ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދު

ބަޖެޓު އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ފ. މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ

އޮފީހުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު 

ދ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް

ތަސައްވަރު، އަމާޒު، ލަނޑުދަނޑިތައް، އަސާސްތައް 

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު:

ތ. އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާ، ޒިންމާ އުުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކައި ޒިންމާ ކުރުވުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިންކުތައް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު: 

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ:

މުރަޖަޢާ ކޮމިޓީ:

އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު