ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރެވޭ ގޮތް

އެމްއާރުޕީއެސް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުގެ އެންމެހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކީ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހެވެ. މިގޮތުން ޕެންޝަނަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑްފައިނޭންޝަލް މެނެޖްމަންޓް ޑިވިޜަނުންނެވެ. 

މިޑިވިޜަން އިން ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އެންމެހާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމެޓީއެވެ. މިގޮތުން އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމެޓީން ވަނީ، އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އެންމެހާ އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރާ  "ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލް (އެސްއޯއައިޕީ)" އެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެސްއޯއައިޕީގައި ޕެންޝަން ފައިސާ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ މަގުސަދުތަކާއި، ހާސިލް ކުރަންބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ރިސްކު މެނެޖްމަންޓާއި އަދި ހިންގުމާއި ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ  އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބަޔާން ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް ފަލްސަފާ

އެމްއާރުޕީއެސްގެ އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފަލްސަފާއަކީ، ޑައިވާސިފައި ކުރެވިފައިވާ ޕޯޓްފޯލިއޯ ތަކުގައި އިންވެސްޓް ކޮށްގެން ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމާއި މަތި ކުރުމެވެ. މިގޮތުން އެމްއާރުޕީއެސްގެ ފަންޑުތަކުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރަމުންދާ ނިސްބަތަށް ވުރެ ކުޑަނުވާ މިންވަރަށް ފަންޑުގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓުމާއި އިންފްލޭޝަނަށް ވުރެ މަތީ އިންވެސްޓްމަންޓް ފައިދާއެއް ހޯދުމެވެ. 

އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު