ޑައުންލޯޑްސް

ނަން ތާރީޚް
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2019 (English) 20 މޭ 2020
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 (English) 30 އޭޕްރީލު 2019
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018 30 އޭޕްރީލު 2019
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 (English) 1 މާރިޗު 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017 1 މާރިޗު 2018
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 23 ނޮވެމްބަރު 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016 (English) 17 މޭ 2017
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015 (English) 9 ޖޫން 2016
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014 (English) 25 ޖޫން 2015
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2013 (English) 25 ޖޫން 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012 (English) 4 މާރިޗު 2014
އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011 (English) 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2012
ނަން ތާރީޚް
އީ ބުލެޓިން 4 14 ޖެނުއަރީ 2016
އީ ބުލެޓިން 3 3 ސެޕްޓެމްބަރު 2015
އީ ބުލެޓިން 2 26 ފެބްރުއަރީ 2015
އީ ބުލެޓިން 1 15 އޮކްޓޯބަރު 2014
ނަން ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 8 މާރިޗު 2020
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އެސްޕީސީ ފޯމު) 25 ޑިސެމްބަރު 2019
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 30 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު 1 އޮކްޓޯބަރު 2017
ނަން ތާރީޚް
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 24 ޖުލައި 2017
ނަން ތާރީޚް
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 1 ސެޕްޓެމްބަރު 2020
ނަން ތާރީޚް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް (English) 25 ފެބްރުއަރީ 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 25 ފެބްރުއަރީ 2020
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 27 މާރިޗު 2018
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެ ގޮތުގައި ޚިުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 4 އޯގަސްޓު 2017
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު) 23 އޮކްޓޯބަރު 2016
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ޕެންޝަންގެ އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު 23 އޭޕްރީލު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 18 މާރިޗު 2014
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (English) 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-22 (އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 26 އޯގަސްޓު 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް (English) 25 ފެބްރުއަރީ 2020
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 25 ފެބްރުއަރީ 2020
ޤާނޫނޫ ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 5 އޯގަސްޓު 2019
ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 28 މޭ 2019
ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2019 ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 28 އޭޕްރީލު 2019
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-21 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 6 ޑިސެމްބަރު 2018
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 27 މާރިޗު 2018
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުމާއި، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 27 މާރިޗު 2018
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 28 އޭޕްރީލު 2016
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (English) 28 އޭޕްރީލު 2016
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 8 ޖެނުއަރީ 2016
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (English) 8 ޖެނުއަރީ 2016
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2014/R-22 (އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން 10 އޯގަސްޓު 2014
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުން ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު 7 އޯގަސްޓު 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 24 އޭޕްރީލު 2014
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (English) 24 އޭޕްރީލު 2014
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2014/R-22 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން ދިނުމުގެ ގަވާއިދު 12 މާރިޗު 2014
ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2013
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (English) 2 ސެޕްޓެމްބަރު 2013
ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2014/R-20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 1 މޭ 2013
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭެގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 24 އޭޕްރީލު 2011
ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭެގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (English) 24 އޭޕްރީލު 2011
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 13 މޭ 2009
ނަން ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު 8 މާރިޗު 2020
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 23 ފެބްރުއަރީ 2020
ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 14 ނޮވެމްބަރު 2019
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 13 ނޮވެމްބަރު 2019
ބޭންކު އެކައުންޓު ބަދަލުކުރަމަށް އެދޭ ފޯމު 24 އޮކްޓޯބަރު 2019
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2019
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 5 ޖެނުއަރީ 2018
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޮމިނީ އަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 4 ޖެނުއަރީ 2018
ސަބްސިޑީ ފޯމު 2 ޖެނުއަރީ 2018
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމަތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 1 ޖެނުއަރީ 2018
ނަން ތާރީޚް
ލީފްލެޓް - މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2020
ލުއިފޮތް - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަން ނިޒާމު 15 ޖުލައި 2020
ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު 25 ނޮވެމްބަރު 2019
ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ ( ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ) 28 ނޮވެމްބަރު 2017
2017 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 11 ސެޕްޓެމްބަރު 2017
މެނުއަލް: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން 22 މާރިޗު 2017
މެނުއަލް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 22 މާރިޗު 2017
2016 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 26 ނޮވެމްބަރު 2016
ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ޓޭބަލް (English) 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
2013 ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެނުއަލް (English) 31 އޮކްޓޯބަރު 2016
ގައިޑްލައި 1 - ސެކިއުރިޓީސް އަގުކުރުމުގެ މިންގަނޑު (English) 14 ޖެނުއަރީ 2013
2011 މާލީ ބަޔާން 31 ޑިސެމްބަރު 2011
ނަން ތާރީޚް
2009 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަލަށް ތަޢާރަފު ކުރެވުނު ޕެންޝަން ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ފަންނީ ނަޒަރަކުން ބަލައިލުމެއް 10 ނޮވެމްބަރު 2014
ޕެންޝަން ނިޒާމު ޑިފައިންޑް ބެނެފިޓް ނިޒާމަކުން ޑިފައިންޑް ކޮންޓްރީބިއުޝަން ނިޒާމަކަށް ބަދަލުވުން 27 ނޮވެމްބަރު 2013
ނަން ތާރީޚް
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: ހެޑް، އިންވަސްޓްމެންޓް އެންޑް އެޑްވައިޒަރީ ސަރވިސަސް 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2020
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2020