ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 2020-03-08
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 2019-09-30
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު 2017-10-01