ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 2020-03-08
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އެސްޕީސީ ފޯމު) 2019-12-25
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 2019-09-30
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު 2019-09-25
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު 2017-10-01