މެންބަރުންނާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ތާރީޚް
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމު 2022-04-28
ޕެންޝަނަށް އެދޭ ފޯމް 2021-12-29
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ނޮމިނީ އަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު 2021-12-16
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމަތު ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފޯމު 2021-12-16
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު 2020-03-08
ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 2019-11-14
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު 2019-11-13
ބޭންކު އެކައުންޓު ބަދަލުކުރަމަށް އެދޭ ފޯމު 2019-10-24
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމު 2019-09-29
ސަބްސިޑީ ފޯމު 2018-01-02