މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް
ބޭނުންވާ އަދަދުގެ ފައިސާ ހަމަވޭތޯ ބެލުން

ފަރުޟު ޙައްޖުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ޤާނޫނޫ ނަންބަރު 8/2009 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަށް