ޕެންޝަން ސްކީމުން ފަރުޟު ހައްޖުވުމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު އެއްބަސްވުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަށް