އަރުޝީފު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް 2017-09-24
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމް 2017-09-24
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓަަރީ ވުމަށް އެދޭ ފޯމް 2017-09-24
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން 2017-09-24