އަރުޝީފު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް 2019-09-17
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން 2018-10-23
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމް 2017-12-29
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް 2017-10-01