އަރުޝީފު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ފޯމުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް 2020-03-08
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރަން އެދޭ ފޯމް 2019-09-30
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު 2019-09-25
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން (އެސްޕީސީ ފޯމް) 2018-10-23
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް 2017-10-01