އަރުޝީފު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި އަދި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް 2020-02-25
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޢިނާޔަތްތައް ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2018-03-27
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ސަރވިސް ޑެލިވަރީ ޗެނަލްގެ ގޮތުގައި ޚިުމަތްދޭނެ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2017-08-04
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު) 2016-10-23
ގެދޮރު ގަތުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ ކޮލެޓަރަލައިޒް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (English) 2016-08-01
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫން (3 ވަނަ އިޞްލާޙު) 2016-07-13
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (3 ވަނަ އިޞްލާޙު) (English) 2016-04-28
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ސްކީމުގެ ދަށުން ޕެންޝަންގެ އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2014-09-14
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫން (2 ވަނަ އިޞްލާޙު) (Englsih) 2014-07-13
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫން (2 ވަނަ އިޞްލާޙު) 2014-04-27
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު (English) 2014-04-23
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ނުދާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު 2014-04-23
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު 2014-03-18
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ގަވާއިދު (English) 2014-03-18
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (English) 2013-09-02
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫން (1 ވަނަ އިޞްލާޙު) (Englsih) 2013-09-02
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު 2009-05-13