އަރުޝީފު

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް 2020-07-20
ޓީ.އޯ.އާރ - އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2020-07-20
ޓީ.އޯ.އާރ - ޕްރޮގްރާމްސް އެސޯސިއޭޓް 2020-07-20
ޓީ.އޯ.އާރ - އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 2020-07-20
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް 2020-06-25
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް 2020-06-25
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް - ސީއީއޯ 2020-06-25
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ނޮމިނީ ޑިރެކްޓަރ އެމްއައިބީ) 2020-04-08
ނޮމިނީ ޑިރެކްޓަަރ ޕޮލިސީ 2020-04-08
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ނޮމިނީ ބޯޑް ޑައިރެކްޓަރ (އެމްއައިބީ) 2020-04-08
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް (އެމްއައިބީ) 2020-04-08
ކުށުގެ ރެކޯޑް ފޯމް 2020-03-15
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ބޯޑް މެންބަރ ރެކްރޫޓްމަންޓް 2020-02-17
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ހެޑް، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 2020-02-04
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް - ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ 2020-01-27
ޓަރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ސީއީއޯ) 2019-11-21
ޖޮބް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ސީއީއޯ) 2019-11-21
ފިޓް އެންޑް ޕްރޮޕަރ ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް 2019-11-21
އިންޓާރންޝިޕް - ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރަންސް 2019-09-17
އައިއެސްއޯ 27001:2013 ގެ ކޮންސަލްޓެންސީ ސަރވިސް ދިނުމަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 2019-05-23
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެސޯޝިއޭޓް 2019-04-09
މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް - ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019-03-27
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާރސަން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 2019-03-10
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެސޯޝިއޭޓް 2019-03-10
ލެޕްޓޮޕް ސްޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019-03-04
ލެޕްޓޮޕް ސްޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2019-02-03
ޑިރެކްޓަރ، ކޮމިއުނިކޭޝަންސް 2019-01-31
އެސިސްޓަންޓް ލީގަލް އޮފިސާރ 2019-01-20
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 2019-01-06
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ގައި ޕަބްލިކް ޕާރކެއް އެޅުމާބެހޭ 2018-12-27
ސ.ހިތަދޫގައި ޕަބްލިކް ޕާރކެއް އެޅުމާބެހޭ 2018-12-27
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2018-12-18
ޕެންޝަން އޮފީހާއި ބެހޭގޮތުން ފޮތެއް ލިޔުން 2018-11-07
ްަްްއައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް 2018-09-20
ްަްްއައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓް 2018-08-27
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 2018-08-16
އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރުމާ ބެހޭ 2018-08-09
ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ 2018-08-05
ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-07-31
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2018-06-21
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-06-14
ޑިރެކްޓަރ، ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 2018-06-04
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2018-05-28
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2018-05-24
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕާރކް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެެއް ހޯދުން 2018-05-20
ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2018-04-29
ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެންޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެސޯޝިއޭޓް 2018-03-25
ޑިޖިޓަލް މާރކެޓިންގ އެސޯޝިއޭޓް 2018-03-25
ހެޑް، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 2018-03-06
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2018-02-28
އެސިސްޓެންޓް ޕެންޝަން އޮފިސަރ 2018-02-28
ޓްރާންސެކްޝަން ޕްރޮސެސިންގ އެނަލިސްޓް 2018-01-28
އިންވެސްޓްމަންޓް އެނަލިސްޓް 2018-01-28
ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ 2018-01-28
ރިސަރޗް އެސޯޝިއޭޓް 2018-01-28
ބަޖެޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސަރ 2018-01-28
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 2017-12-26
އެސިސްޓެންޓް ޕެންޝަން އޮފިސަރ 2017-12-05
ކަލަންޑަރު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2017-11-06
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2017-10-24
ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ 2017-10-24
ޕޭރޯލް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަތުމާބެހޭ 2017-10-12
އެސިސްޓެންޓް ކްލައިންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-10-05
އެސިސްޓެންޓް ކްލައިންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-09-11
ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-08-09
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-07-23
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2017-07-19
ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާ 2017-07-02
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-04-10
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2017-03-30
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ކޮންޕްލައެންސް 2017-03-27
އެސިސްޓަންޓް ޕެންޝަން އޮފިސަރ 2017-03-23
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-03-22
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2017-03-09
އެސިސްޓަންޓް ފަންޑް އެކައުންޓަންްޓް 2017-02-27
މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް 2017-02-27
ޑާޓާބޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 2017-02-27
އެސިސްޓަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2017-02-27
އެޑްވަޓައިޒިންގ އެޖެންސީ އެއް ހޯދުމަށް 2017-02-23
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-01-30
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 2017-01-16
އޯޑިއޯ މެޓީރިއަލް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ 2016-12-27
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2016-12-21
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް: މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2016-12-04
މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް 2016-11-29
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް: މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2016-11-13
ޗީފް އެކައުންޓަންޓް 2016-11-01
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 2016-10-26
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް: ވަޔަލެސް ނެޓްވޯކެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2016-10-23
ޗީފް އެކައުންޓަންޓް 2016-10-17
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް :ކަލަންޑަރެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2016-10-15
ޑޭޓާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 2016-10-08
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2016-09-21
އޮޑިޓަރ 2016-09-21
މެނޭޖަރ، ޕެންޝަންސް އެންޑް ކްލެއިމްސް 2016-09-05
އެމްޕީއޯގެ ބޭނުމަށް 10 ލެޕްޓޮޕްގަތުމަށް 2016-05-24
އެސިސްޓަންޓް ކްލައެންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2016-05-10
އެސިސްޓަންޓް ފަންޑް އެކައުންޓަންޓް 2016-03-14
އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2016-02-15
އެސިސްޓަންޓް ކްލައެންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2016-01-07