މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

2016-06-23 10:50

 

.މަޤާމް:    މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕަރ (ވަގުތީ)

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:  1

މުއްދަތު:   3 މަސް ދުވަސް

 

މުސާރަ:  16،000.00 ރ

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

  1. ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް، މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާގައި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
  1. އައިއޯއެސް އަދި އެންޑްރޮއިޑް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރުން.

 

މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖެނުއަރީ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން ސިޓީ، އީމެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް އަކުން އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ، ސީ.ވީ.، އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަޤާމުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްwww.pension.gov.mv/downloads/tor   އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

އަމީނީމަގު،މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3309908(އެކްސްޓެންޝަން: 134، 335)

ފެކްސް: 3307759

އީމެއިލް: [email protected]

 

------------------------------------

TOR - Mobile Application Developer