ޑޭޓާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

2016-06-23 10:53

 

މަޤާމް:  ޑޭޓާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:1

މުސާރަ:  10,000.00ރ

 

އެލަވަންސް:  ނޮންޕްރެކްޓިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މަހަކު ގިނަވެގެން 3،500.00ރ އަދި މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 50ރ މި އޮފީހުގެ ބޯޑުން ނިންމަވާފައިވާ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދެވޭނެއެވެ.  

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު:

  1. އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ، ޑޭޓަބޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީއެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
  2. މިޑިލް މެނޭޖްމަންޓްގެ ލެވެލްގައި، ކަމާގުޅޭ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
  3. ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކުރަން ރަނގަޅަށް އެނގުން. (މިދާއިރާއިން ތަމްރީނު ލިބި ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.)
  4. ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިބަހުން ފުރިހަމައަށް މުޢާމަލާތްކުރަން އެނގުން.

 

މިމަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 29 ޖެނުއަރީ2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 16:00ގެ ކުރިން ސިޓީ، އީ-މެއިލް ނުވަތަ ފެކްސް އަކުން އައި.ޑީ. ކާޑުގެ ކޮޕީ، ސީ.ވީ.، އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ލިބިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ އަންގައިދޭ ލިޔުން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަޤާމުގެ ވަޒީފާ ބަޔާންމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  www.pension.gov.mv/downloads/tor އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3309908

ފެކްސް: 3307759

އީމެއިލް: [email protected]

-------------------------------------------

ޓީއޯއާރް ޑައުންލޯޑުކުރުމަށް

TOR - Data Administrator