ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ވިލިމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

2016-07-23 10:42

މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ވަޒީފާދޭ ތަންތަނާއި އެ ތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމެވެ.