ތިޔަކުދިންގެ ހަވީރު

2016-08-12 08:23

މީރާ ގެ ހަވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ހަވީރުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން ބައިވެރިވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި އޮފީހުގެ ސްޓޯލުން ޕެންޝަނާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތާއި އާރް.އެސް.އޭ ބެލޭނެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު، 16:00 ގައި، ހުޅުމާލް، ސެންޓްރަލް ޕާރކް