ޕެންޝަން ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓަށް ފޮޓޯ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

2016-10-13 06:32

 

ކޮންމެ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ ޕެންޝަން ޕޮޓޯ ކޮންޓެސްޓް މި އަހަރު އޮކްޓޫބަރު 11 ގައި ފެށިއްޖެއެވެ. މި ކޮންޓެސްޓް ނޮވެންބަރު 30 އާއި ހަމަޔަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. ކޮންޓެސްޓެސްގެ ގަވައިދާއި ފޮޓޯ އަޕްލޯޑުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް photo.pension.gov.mvވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ.

މިއަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތީމްތަކަކީ: 

  • Pension – an investment today, a source of income tomorrow
  • Don’t simply retire from something, have something to retire to

މުބާރާތް ނިމުމުން މި މުބާރަތުގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވުނު ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތައް އާންމުނަށް ދައްކާލުމުގެ އިންތިޒަމް ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.