ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން

2017-01-30 16:54

ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖާއި އަދި ޔުނިވާރސިޓީ ތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން ހިންގާ އިންފޮމޭޝަން ސެޝަނެއް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށްވެސް ބާއްވާފިއެވެ. މި ސެޝަނުގައި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ޕެންޝަންގެ މުހިންމުކަން ކުދިންނަށް ކިޔާއިދެވުނެވެ.