ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އެމްޕީއޭއޯ އަށް އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފިލައެއް ހަވާލުކުރުން

2017-07-10 13:37

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ފަރާތުން އެ އެޖެންސީއަށް އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަށް ވަނީ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފިލައެއް ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވުނީ 10 ޖުލައި 2017 ވީދުވަހު މީރުބަހުރު މާލަން - ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގގައެވެ.