ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން

2017-07-16 09:20

ޕެންޝަން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގ އެކައުންޓް ބެލެންސް ބަލައިލެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން މަހުން މަހަށް ޕެންޝަނަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމާއި ގެދޮރު ގަތުމަށް ނެގޭ ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ މެންބަރެއްގެ ޕެންޝަން ފަންޑުން ކޮލަޓަރަލައިޒް ކުރެވޭނެ އަދަދު ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

Android: DOWNLOAD

iOS: DOWNLOAD