ޕޭރޯލް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަތުމާބެހޭ

2017-10-12 17:13

 

ޕޭރޯލް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަތުމާބެހޭ

 

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ކްލައުޑް ބޭސްޑް ޕޭރޯލް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، ޓެކްނިކަލް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްރޮޕޯސަލް 31 އޮކްޓޫބަރު 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް (އާރު.އެފް.ޕީ) ވިދާޅުވުމަށް

 

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 1441 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އީމެއިލް އިންނަމަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.