ޕެންޝަން އާރޓް ކޮންޓެސްޓް 2017

2017-11-12 15:24

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހުޅުވާލެވުުނު ޕެންޝަން އާރޓް ކޮންޓެސްޓް 2017 އަށް ހުށަހެޅުނު ކުރެހުންތައް ދައްކާލުމަށްޓަކައި 14 ނޮވެންބަރު 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އާރޓް ކޮންޓެސްޓްގެ މައުރަޒު ހުޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ޖުމްލަ 21 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވި މި ކޮންޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުންވެސް މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭއްވޭނެއެވެ. މި މައުރަޒު އާންމުންނަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ އެދުވަހު 18:00ން 22:30 އަށެވެ.

އާރޓް ކޮންޓެސްޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކުރެހުންތައް