ޕެންޝަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން

2017-11-29 08:31

ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒު ކުރެވިގެން ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ޕެންޝަނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން.