ސީއެސްޓީއައި ގައި ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން

2018-02-08 08:42

ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އިންޑަކްޝަން ފޭޒް 2ގެ ބެޗް 1 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ޕެންޝަނާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ސެޝަން.