މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގައި ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސެޝަން

2018-03-20 12:13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަނާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ސެޝަން.