އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

2019-11-12 13:09
 

                                                                                                                                                                            ނަންބަރު : 2019/54/MPAO/IUL-216

އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ފަރާތުން އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިވެންޓް، "ތްރީ ޖެނެރޭޝަން ވޯކް" މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި އިވެންޓް މެނޭޖްކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު:2019/49/MPAO/IUL-216ހ(02 ނޮވެންބަރު 2019) އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް ބަދަލުވެފައިވާތީ، މިއިޢުލާން ބާތިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު 1441 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި އީމެއިލުންނަމަ [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

15 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1441

12 ނޮވެމްބަރު 2019