ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ފުރަބަންދުގެ ހާތަލު ނިމެންދެން އެމްއާރްޕީއެސް ކޮންޓްރިބިއުޝަން ފައިސާ ދައްކާނެ ގޮތް

2020-04-28 15:31