ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަން

2016-06-01 03:03

1. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނަކީ ކޮބާ؟

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނަކީ އުމުރުން 65 އަހަރު ވެފައިވާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭ ގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާއިބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަނެކެވެ. އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދެވޭނީ ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދެކެވެ. މިގޮތުން 2019 މާރިޗުން ފެށިގެން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދެވެނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ. 

އަސާސީ ޕެންޝަން ހިސާބުކުރެވޭއިރު އެހެން ޕެންޝަން ސްކީމްތަކުން ލިބޭ އަދަދަށް ރިއާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑީވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ފައިސާ ޖަމާވާ ކަމުގައިވާނަމަ އަސާސީ ޕެންޝަން ހިސާބު ކުރާއިރު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުން ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ އަދަދުގެ 50% އަސާސީ ޕެންޝަންގެ 5000 ރުފިޔާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ހަމައެޔާއެކު ދައުލަތުގެ އެހެން ޕެންޝަނެއް ލިބޭކަމަށްވާނަމަ އެ ޕެންޝަނުގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވޭ އަދަދު (100%) އަސާސީ ޕެންޝަނުގެ 5000 ރުފިޔާއިން އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

  

2. އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ދެވެނީ ކިހާވަރެއް؟

2019 މާރޗުން ފެށިގެން އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދެވެނީ 5000 ރުފިޔާއެވެ.

 

3. އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި 5000 ރުފިޔާ އަށްވުރެ މަދުވެދާނެ ހާލަތަކީ ކޮބާ؟

އެހެން ޕެންޝަނަކުން (މިސާލަކަށް މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް) ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތެއް ނަމަ އަސާސީ ޕެންޝަން ލިބިދެވޭނީ އެލިބޭ ޕެންޝަނެއްގެ %50 އަށް ވާ އަދަދު އަސާސީ ޕެންޝަނުން އުނިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

4. އަސާސީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާ މީހުންނަކީ ކޮބާ؟

އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކޮންމެ މީހަކަށް އަސާސީ ޕެންޝަން ޙައްޤުވާނެ އެވެ.

- ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.

- މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރިފައި ވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުން

- ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ކަމުގައި ވުން

- ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ފުލްޓައިމް ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ނުވަތަ ކުށެއް ސާބިތުވުމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން 

- އެހެން ޕެންޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަސާސީ ޕެންޝަން ގެ ދެގުނަ އަށް ވުރެ ބޮޑު ޢަދަދެއް ލިބޭ މީހެއް ކަމުގައި ނުވުން

 

5. އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދެވޭނީ ކޮންއިރަކު ؟

މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމުގެ 6 މަސް ކުރިން ނޫން ނަމަ އޭގެ ފަހުގެ ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި ވެސް އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދެވިދާނެ އެވެ.

 

6. އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭނީ ކިހިނެއް؟

ޕެންޝަނަށް އެދޭނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފޯމް (ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތެގެ މައުލޫމާތު ފޯމް) ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފޯމު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅައި ގެންނެވެ. މި ފޯމް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރި ކޮށް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.

 

7. އަސާސީ ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތްތަކުން "ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތެގެ މައުލޫމާތު ފޯމް" ގެ އަސްލު ޕެންޝަން އޮފީހަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެތޯ؟

ސިންގަލް އެކައުންޓް އޮތް ފަރާތްތަކުން "ޕެންޝަނަށް އެދޭފަރާތެގެ މައުލޫމާތު ފޯމް" ފުރިހަމަކޮށް، އެ ފޯމު އީމެއިލް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖޮއިންޓް އެކައުންޓް އޮތް ފަރާތްތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ހުށަހަޅަން ވާނީ ފޯމުގެ އަސްލެވެ.  މި ފޯމް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރާތައް މެދުވެރި ކޮށް ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.

 

8. އަސާސީ ޕެންޝަން ގެ ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާ ގެ ގޮތުގައި އަތަށް ދޫކުރާނެތޯ؟

ނޫނެކެވެ. އަސާސީ ޕެންޝަން ގެ ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނީ ޕެންޝަން ލިބޭ މީހާގެ ނަން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުޅުވާފައިވާ ސިންގަލް ނުވަތަ ޖޮއިންޓް ބޭންކު އެކައުންޓަކަށެވެ. އަދި، މިއެކައުންޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވިފައިވާ ދިވެހި ފައިސާގެ އެކައުންޓަކަށް ވެސް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.

 

9. އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ޕެންޝަނަށް ނޭދި ދެ ތިންއަހަރު ފާއިތު ވުމަށްފަހު ޕެންޝަނަށް އެދެވި ދާނެ ތޯ؟ އަދި އެ ފާއިތުވި ދެއަހަރު ނުވަތަ ތިންއަހަރު ގެ ފައިސާ އެއްކޮށް ލިބޭނެތޯ؟

ޕެންޝަނަށް އެދެވި ދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 1 ޖަނަވަރީ  2015 އިން ފެށިގެން ޕެންޝަނަށް ނޭދި ފާއިތުވާ މުއްދަތަށް ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މިތާރީޚުގެ ފަހުން ، އުމުރުން 65 އަހަރު ފުރުމަށްފަހު ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޕެންޝަނުގެ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕެންޝަނަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

10. ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

ޕެންޝަން ލިބޭފަރާތަކުން ޕެންޝަން އޮފީހަށް ދީފައިވާ ބޭންކް އެކައުންޓް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ. މިގޮތަށް ހުށަހާޅާ ބޭންކު އެކައުންޓާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތް ޤަބޫލުކުރެވޭނީ އެ އެކައުންޓަކީ ޞައްޙަ އެކައުންޓެއްތޯ ބެލުމަށް ފަހުގައެވެ.

 

11. ތަފާތު ޕެންޝަން ސްކީމް ތަކުން ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ، އެކިއެކައުންޓް ތަކަށް ޖަމާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެފުރުސަތު އޮންނާނެ ތޯ؟

ތަފާތު އެކި ސްކީމުތަކުން ޕެންޝަން ލިބެމުން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، ޕެންޝަން އޮފީހުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ޕެންޝަން ސްކީމުތަކުން ލިބޭ ހުރިހާ ޕެންޝަން ފައިސާއެއްވެސް ޖަމާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޕެންޝަން ލިބޭ މީހާގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ކޮންމެވެސް އެއް ބޭންކް އެކައުންޓަކަށެވެ.