އަރުޝީފު

ރިފަރެންސް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
ޕްރައިވަސީ ޕޮލިސީ ( ވެބްސައިޓް އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ) 2017-11-28
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް 2017-09-11
މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު - އާރޓު ކޮންޓެސްޓް 2017 2017-08-28
ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފޯމް - އާރޓު ކޮންޓެސްޓް 2017 2017-08-28
ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު ފޯމް - އާރޓު ކޮންޓެސްޓް 2017 2017-08-28
އިންޓަރ ސްކޫލް ޕެންޝަން ކުއިޒް 2017 ގެ ޤަވާއިދު 2017-05-01
މެނުއަލް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުން 2017-03-22
މެނުއަލް: ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ބައިވެރިކޮށް، ކޮންޓްރިބިއުޝަން ދެއްކުން 2017-03-22
Statement of Investment Principle 2016-11-27
Financial Statements 2011 - Maldives Pension Administration Office 2016-10-31
ސެކިއުރިޓީސް އަގުކުރުމުގެ މިންގަނޑު (English) 2016-10-31
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް (English) 2016-10-31
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ރިޕޯޓު - 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ކުއާޓަރ (English) 2016-10-31
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ރިޕޯޓު - 2013 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ކުއާޓަރ (English) 2016-10-31
ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު 2016-10-31
ސީނިއަރ ސިޓިޒަން އެލެވެންސްއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު 2016-10-31
އަސާސީ ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ އިނާޔަތްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު 2016-10-31
މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ މެނުއަލް (English) 2016-10-31
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް - ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމާއި ސްކީމަށް ފައިސާ ދެއްކުން 2016-10-31
އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ އުސޫލް (English) 2016-10-31
ލައިފް އެކްސްޕެންޓެންސީ ޓޭބަލް (English) 2016-10-31
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ 2016-10-31