އަރުޝީފު

ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް

ނަން ޝާއިޢު ކުރި ތާރީޚް
އެސިސްޓެންޓް ޕެންޝަން އޮފިސަރ 2017-12-05
ކަލަންޑަރު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2017-11-06
އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ 2017-10-24
ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ 2017-10-24
ޕޭރޯލް އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ އެއް ގަތުމާބެހޭ 2017-10-12
އެސިސްޓެންޓް ކްލައިންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-10-05
ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-08-09
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-07-23
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2017-07-19
ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކާއި، ޒިންމާ 2017-07-02
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-04-10
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2017-03-30
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ކޮންޕްލައެންސް 2017-03-27
އެސިސްޓަންޓް ޕެންޝަން އޮފިސަރ 2017-03-23
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-03-22
މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ކަސްޓޯޑިއަން ޚިދުމަތް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2017-03-09
އެސިސްޓަންޓް ފަންޑް އެކައުންޓަންްޓް 2017-02-27
މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް 2017-02-27
ޑާޓާބޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 2017-02-27
އެސިސްޓަންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2017-02-27
އެޑްވަޓައިޒިންގ އެޖެންސީ އެއް ހޯދުމަށް 2017-02-23
އެސިސްޓެންޓް ކްލަޔަންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2017-01-30
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމާބެހޭ 2017-01-16
އޯޑިއޯ މެޓީރިއަލް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ 2016-12-27
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް: މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޓެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 2016-12-04
މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް 2016-11-29
ޗީފް އެކައުންޓަންޓް 2016-11-01
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ) 2016-10-26
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް: ވަޔަލެސް ނެޓްވޯކެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2016-10-23
ޗީފް އެކައުންޓަންޓް 2016-10-17
އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުމަށް :ކަލަންޑަރެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 2016-10-15
ޑޭޓާރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 2016-10-08
އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ 2016-09-21
އޮޑިޓަރ 2016-09-21
މެނޭޖަރ، ޕެންޝަންސް އެންޑް ކްލެއިމްސް 2016-09-05
އެމްޕީއޯގެ ބޭނުމަށް 10 ލެޕްޓޮޕްގަތުމަށް 2016-05-24
އެސިސްޓަންޓް ކްލައެންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2016-05-10
އެސިސްޓަންޓް ފަންޑް އެކައުންޓަންޓް 2016-03-14
އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 2016-02-15
އެސިސްޓަންޓް ކްލައެންޓް ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ 2016-01-07