ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނާއި މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަމުންނުދާ ވަޒީފާދޭފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް

އެންމެފަހުން އަޕްޓޭޑް ކުރެވިފައިވަނީ : 25-12-2017