ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ގްރީވަންސް ކޮމިޓީ

އަހްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރމަރްޔަމް ޝިއުނާ

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ

އައިޝަތް ފަޒްނާ

ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ރިލޭޝަންސް