އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވާ

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާ ވާހަކަ ދައްކަވާލުމަށް 1441 އަށް ގުޅުއްވާ

އޮފީސް ގަޑި

ރިސެޕްޝަން ޚިދުމަތްތައް : 08:00 - 14:00

އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް: 08:00 - 16:00

އީމެއިލް ކުރައްވާ

އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާ [email protected]

ފޭސްބުކް

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ކުރައްވާ

ޓުވިޓަރ

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
ޓްވިޓަރ ޕޭޖް ފޮލޯ ކުރައްވާ

ޔޫޓިއުބު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ބެއްލެވުމަށް
ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ