އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވާ

ގުޅުއްވާ

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފަކާ ވާހަކަ ދައްކަވާލުމަށް 1441 އަށް ގުޅުއްވާ

އޮފީސް ގަޑި

އޮފީސް ހުޅިވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 08:00 އާއި 16:00 ދެމެދު

އީމެއިލް ކުރައްވާ

އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އީމެއިލް ކުރައްވާ info@pension.gov.mv

ފޭސްބުކް

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ލައިކް ކުރައްވާ

ޓުވިޓަރ

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
ޓްވިޓަރ ޕޭޖް ފޮލޯ ކުރައްވާ

ޔޫޓިއުބު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯތައް ބެއްލެވުމަށް
ޔޫޓިއުބް ޗެނަލް އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ