އިސްވެރިން

ޖޯން ގްރިންޑާލް

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ސުޖާތާ ހަލީމް

ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގ އޮފިސަރ

އަހްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ

މުޙަައްމަދު ޝާހިދު

ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ

އައިޝަތު ނަޖްލާ

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ