އަޅުގަނޑުމެން

2016-08-09 05:50

ތަޞައްވުރު

"ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރުކުރާ، ގަދަރުކުރާ އަދި އެންމެ ލޯބިވާ ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާ ކަމުގައި ވުން" 

އަމާޒު

މެމްބަރުންގެ މަސްލަހަތު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ހިމާޔަތްކޮށް، އިންވެސްޓްމަންޓް ރައްކާތެރި ކަމާއިއެކު ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑް މެނޭޖްކުރުން

 

މިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ:

-ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އޮޓޮމޭޓަޑް ފަސޭހަ ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުން 

-ޕެންޝަނާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިދިނުން

-ޕެންޝަނާބެހޭ ކަންކަމާއި ޚިދުމަތްތަކުގައި އުފެއްދުންތެރި އާ ގޮތްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން

 

މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް: ނަޒާހަތްތެރިކަން، ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން އަދި މަޤްޞަދު ހާޞިލްކުރުން

މުޢާމަލާތުކުރުން: ސާފު، ސީދާ އަދި ޙިއްސާކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު

އުފެއްދުންތެރިކަން: ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ، ފަންނުވެރި އަދި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ

މަސައްކަތުގެ އާދަތައް: އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން، އިޙްތިރާމްކުރުން އަދި ދަސްކުރުމުގެ މާޙައުލު

ޒިންމާދާރުކަން: މަސްއޫލިއްޔާތު އުފުލުން، ތެދުވެރިކަން، ދެފުށްފެނުން އަދި ހިރާސް ތަކަށް ލޯހުޅުވިފައިވުން

 

ޕެންޝަން އޮފީސް

ޕެންޝަން އޮފީހަކީ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ގާނޫނީ ޝަޙްސެކެވެ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ؛

-ޕެންޝަން ސްކީމްތައް ބެލެހެއްޓުން 

-ޕެންޝަން ޤާނޫނުގެދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި

-އެކަމާބެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ހެދުން, އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ދޫކުރުން

-އަދި ޕެންޝަން ސްކީމްތަކާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން