މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

2018-01-18 12:43

 

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބެނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކަން ހުށަހަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިއީ 3 ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

 

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ބޭފުޅުން :

 

ނަން: އަޙްމަދު  ޝަފީޒް

މަޤާމު: ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441

 

ނަން:އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ލަތީފް

މަޤާމު: ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441

 

ނަން: އަބްދުﷲ ފިކުރީ

މަޤާމު:ލީގަލް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441