ވިސްލްބްލޯކުރުން

2020-03-04 12:26

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ތިރީގައިވާ "ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް"، އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. 

އީމެއިލް:

[email protected]

ފޯން:

1441

އެޑްރެސް:

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ސިޓީ ސްކޮއަރ (08 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ޗާނދަނީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް:

[email protected]


ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ


ނަން: އަބްދުﷲ ފިކުރީ

މަޤާމު: ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441

 

ވިސަލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ


 

ނަން: އަބްދުﷲ ފިކުރީ

މަޤާމު: ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް 

ނަން: މުޙައްމަދު ޝާހިދު

މަޤާމު: ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ

ނަން: ފާތިމަތު މުޙައްމަދު

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ، ކަލެކްޝަންސް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް

 

ޑައުންލޯޑް


ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް