ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

2020-01-16 21:18

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2014 (ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން.

އަހްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ


މުޙަައްމަދު ޝާހިދު

ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ


އައިޝަތު ނަޖްލާ

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ