ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ގްރީވަންސް ކޮމިޓީ

2018-11-07 09:29

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ގްރީވަންސް ކޮމިޓީގަ ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އަހްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ


މުޙަައްމަދު ޝާހިދު

ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ


އައިޝަތު ނަޖްލާ

ޗީފް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަރ