މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ބެނުންވެއްޖެނަމަ އެ ކަން ހުށަހަޅާނީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށެވެ. މިއީ 3 ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

އަޙްމަދު ޝަފީޒް

ޗީފް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441


އަބްދުﷲ ފިކުރީ

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441


ޙައްވާ ފަޖުވާ

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441