ވިސްލްބްލޯކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

"ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް"، އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އީމެއިލް:

wpo@pension.gov.mv

ފޯން:

1441

އެޑްރެސް:

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ސިޓީ ސްކޮއަރ (08 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ޗާނދަނީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް:

wpo@pension.gov.mv

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ
އަބްދުﷲ ފިކުރީ

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް

އީމެއިލް: wpo@pension.gov.mv

ފޯނު: 1441


ވިސަލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
އަބްދުﷲ ފިކުރީ

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް

އީމެއިލް: wpo@pension.gov.mv

ފޯނު: 1441

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ޗީފް ފައިނެންޝަލް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: wpo@pension.gov.mv

ފޯނު: 1441


ޝަމްލާ އަލީ

ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮންޕްލައިންސް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: wpo@pension.gov.mv

ފޯނު: 1441