ވިސްލްބްލޯކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އެތެރޭގެ ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާމް މިހާރުވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިގޮތުން، ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ އަދި ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

"ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް"، އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ ނަންބަރު މެދުވެރިކޮށް ވިސްލްބްލޯ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އީމެއިލް:

[email protected]

ފޯން:

1441

އެޑްރެސް:

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

އެލައިޑް ބިލްޑިންގ (08 ވަނަ ފަންގިފިލާ)، ޗާނދަނީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ކޮމިޓީގެ އީމެއިލް:

[email protected]

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމް
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ
އަބްދުﷲ ފިކުރީ

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441


ވިސަލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
އަބްދުﷲ ފިކުރީ

ހެޑް އޮފް ލީގަލް އެފެއާޒް

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441

ޝަމްލާ އަލީ

ކަލެކްޝަން އެންޑް ކޮންޕްލައިންސް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441


ޙައްވާ ފަޖުވާ

ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު: 1441