'ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސަރވިސަސް ޕްރޮޖެކްޓް' (ސެއިލްސް) ގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

4 ޖުލައި 2022