އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

9 މާރިޗު 2023

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާރ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

ޕެންޝަން އޮފީހަށް "ޓްރެންޑް މައިކްރޯ" ކްލައުޑް ބޭސްޑް އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ (90 ޔޫސަރ) ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 19 މާރިޗު 2023 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ދެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ، 18 މާރިޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 

ޑައުންލޯޑްސް:

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް