ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޓީވީ އަދި ހެޑްފޯނު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

27 އޭޕްރީލު 2023

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

ޕެންޝަން އޮފީހަށް ޓީވީ އަދި ހެޑްފޯނު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ


މިއޮފީހަށް ޓީވީ އަދި ހެޑްފޯނު ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވާ ފަރާތްތަކުން މިއޮފީހަށް ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު  ދެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.


މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:

ތާރީޚު: 02 މޭ  2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެލައިޑް ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީ މަގު)


އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު: 08 މޭ  2023 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

ތަން: މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް (އެލައިޑް ބިލްޑިންގ، 8 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ޗާންދަނީ މަގު) 


މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް [email protected] އަށް މެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.