މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

ހ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި، ވާޖިބުތައް
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ދައުރު/މަސްއޫލިއްޔަތު/ވާޖިބުތައް
އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ށ. ރައްޔިތުންނަށް ސީދާގޮތުން ދޭ ޚިދުމަތްތައް
އަސާސީ ޕެންޝަނާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދެވޭ އެހެނިހެން ޕެންޝަންތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމާ ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް

ނ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާނެ އުސޫލު، ލިބިފައިވާ ޝަކުވާގެ ތަފުސީލު
ޝަކުވާ ހުށާހަޅާނެ އުސޫލު
ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާ
ރ. ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތް
އާންމު ފަރާތްތަކާއި މެންބަރުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތް
ބ. ޕެންޝަން އޮފީހުން ގެންގުޅޭ/ބަލަހައްޓާ މައުލޫމާތާއި، އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރާ މައުލޫމާލޫމާތުގެ ބާވަތް އަދި މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި އަމަލުކުރަންވީ ގޮތް
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯރޓްސް
ޕެންޝަން ސްކީމުތަކާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބު
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޤާނޫނު/ ގަވާއިދު/ޕޮލިސީ

ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު

ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އާންމު މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމު

ފަންނީ ލިޔުންތައް
ރިފަރެންސް
ޤާނޫނީ ގޮތުން ޝާއިޢު ކުރާ ލިޔުންތައް
ޕެންޝަނަރުންނާއި ޕެންޝަން ސްކީމުތަކުގެ ބައިވެރިން ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތް
ވަޒިފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތަށް އެދޭނެ ގޮތް
ޅ. އިސްވެރިންނާއި، ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި އެދާއިރާގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަމަލުކުރާ ގޮތް
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު
އިސްވެރިން
ވެރިންގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ޢަމަލު ކުރާ ގޮތް
ކ. ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނާއި، ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް
ޤާނޫނު/ގަވާއިދު/އުސޫލުތައް
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް
އ. ރައްޔިތުންނަށް އަސަރުކުރާނެ ނިންމުންތަކުގެ ތަފްސީލު
ޤާނުނު/ގަވާއިދު/އުސޫލު ތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލު
ބޯޑުގެ ނިންމުންތައް: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް (ޕޭޖު 44، 45، 46)
ވ. ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތު އެކަށައެޅުމުގައި ބާރު ފޯރުވާނެ ގޮތް
މައުލޫމާތު ހޯދައި/ޚިޔާލު ހުށަހެޅުން
މ. ބަޖެޓާއި ކުރަން ރޭވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޚަރަދު
ބަޖެޓު އަދި ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން
ފ. މުވައްޒަފުންގެ އުޖޫރަ
އޮފީހުގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު
ދ. މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް
ތަސައްވަރު، އަމާޒު، ލަނޑުދަނޑިތައް، އަސާސްތައް
ތ. އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާ، ޒިންމާ އުުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކައި ޒިންމާ ކުރުވުން
އޮފީހުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާ، ޒިންމާ އުުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކައި ޒިންމާ ކުރުވުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ލިންކުތައް